پکیج کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک

رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا،کابین رنگ الکترو استاتیک،کوره پخت رنگ الکترو استاتیک،گان پاشش پودری،سیستم بازیافت رنگ پودری،کانوایر مونوریل،کانوایر هوایی،کوره رنگ،کوره باکسی

پکیج کابین رنگ پودری،کابین رنگ

الکترو استاتیک

استا امگا

پکیج کابین رنگ شامل کابین رنگپودری،دستگاه پاشش رنگ پودری و سیستم مکنده می باشد.