شرکت تکساز فدک

خط رنگ الکترو استاتیک استا امگا

شرکت تکساز فدک

مدیریت:جناب آقای فلاح