سایکلون،بازیافت رنگ پودری،الکترواستاتیک،استا امگا،ESTA OMEGA

الکترو استاتیک،رنگ پودری،گان پاشش رنگ،گان پاشش آزمایشگاهی،مونوسایکلون،سیستم بازیافت رنگ،کوره کمل،کوره پخت رنگ،کوره کمدی،کوره باکسی،دکورال،کابین پاشش رنگ پودری
 
 
سایکلون
سیستم بازیافت رنگ پودری
 
از مزیت های رنگ پودر قابل بازیافت بودن آن است با این هدف سیستم هایی مجاور کابین های پاشش قرار داده می شوند که از طریق هوا رنگ ها را به داخل خود می کشد.این هوا که از کابین ها مکش شده دوباره فیلتر می شود و پودرهایی که در آن نعلق هست را به طور کامل جذب می کند.پودر بازیافت شده در محفظه زیر سایکلون جمع شده و دوباره به خط رنگ باز می گردد.
 
استا امگا