کوره ایجینگ

کوره ایجینگ

استا امگا

انجام عملیات حرارتی در کوره ایجینگ به اینصورت است که قطعات به داخل کوره منتقل میشوند تا سختی و مقاومت آنها به میزان مدنظر بالا برود.

در این کوره ها دما را تا میزان مورد نظر بالا می برند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. دمای بالای ایجاد شده باید در طی یک مدت زمان کاهش یابد و به عبارتی دیگر سطح مقطع به خوبی سرد شود.

پس از کاهش دما و اتمام کار سختی ایجاد شده را اندازه می گیرند تا به نتیجه مطلوب رسیده باشد. 

 

https://www.instagram.com/pashkar_estaomega  /