پکیج کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک

پکیج کابین رنگ پودری

پکیج کابین رنگ شامل کابین رنگپودری،دستگاه پاشش رنگ پودری و سیستم مکنده می باشد.

استا امگا 

الکترو استاتیک

کابین رنگ الکترو استاتیک