کوره هموژنیزه

کوره هموژنیزه

استا امگا

عملیات همگن سازی بدین صورت است که در محصولاتی مانند شمش های دی سی که در نظر داریم به پروفیل و محصولات اکسترودی تبدیل شود باید در دمای بالا قرار بگیرند

تا میزان جداییش را کاهش داد و میزان یوتکتیک های غیر متعادل نقطه ذوب پایین را که امکان دارد باعث ترک خوردن شمش در حین عملیات بعدی شود را کاهش می دهد.

در این روش زمان همگن کردن در هر دمای معین نسبت معکوس با مجذور فاصله شاخه های دندریتی در شمش دارد.

عمل همگن سازی یا هموژنایزینگ مخصوصا" در مورد آلیاژهای پر استحکام بسیار مهم است. زيرا اين عمل به عنوان عملیات رسوب گذاري و توزيع کردن دوباره تركيبات محسوب مي شود.

اين فلزات واسطه در عملیات سرد شدن سریع شمش ريختگي دی سی امکان دارددر بیلت یا شمش آلومينيوم بصورت فوق اشباع در آيند كه در آن صورت لازم است بصورت تركيبات ريزي كه يكنواخت

توزيع شده اند در آيند تا ساختار دانه اي را كنترل نمایند.

 اين ذرات ممكن است از طريق تاثير بر روي واکنش آلياژ به عمليات پير كردن و نيز تاثير بر روي ريز ساختار نابجاييهاي تشكيل شده در خلال تغيير شكل تاثير قابل توجهي بر انواع خواص مكانيكي بگذارد.

به عبارت ساده تر هموژنیزه شدن به فرآیند پیوند ملکولی و چیدمان ملکولهای آلیاژ بیلت ریخته شده می گویند که این فرایند در کوره ی هموژن با دمای 550 الی 600 درجه انجام می گیرد و پس از ماندگاری قطعه در دمای لازم و سپری شدن زمان مورد نیاز قطعه با توجه به میزان آلیاژهای استفاده شده نیاز به سرد شدن دارد که این عمل با فواصل و افت دمای استاندارد نسبت به نوع آلیاژ آلومینیوم می باشد.در کل فرایند هموژنیزه شدن به نوع آلیاژبکار رفته در زمان ریخته گری بستگی دارد.

 https://www.instagram.com/pashkar_estaomega/