سیستم بازیافت پودر،مونوسایکلون،سیستم بازیافت رنگ پودری،الکترو استاتیک

الکترو استاتیک،رنگ پودری،سیستم بازیافت رنگ پودری،کوره پخت رنگ،کوره باکسی،کوره کمل،کوره پخت رنگ،کابین پاشش رنک،ربات پاشش رنگ الکترو استاتیک،سایکلون،دستگاه رنگپاش دستی،لعاب الکترو استاتیک

مونوسایکلون

 سیستم بازیافت رنگ پودری

دستگاهی متفاوت با مزیت بازیافت رنگ و عدم آلودگی محیط در این سیستم به علت عدم برخورد رنگ با فن مکنده رنگ بازیافتی کاملا قابل استفاده میباشد ـ فیلتر ها توسط سیستم هوای فشرده معکوس تمیز میگردد به همین دلیل میزان بازیافت رنگ افزایش می یابد