گان پاشش الکترواستاتیک،گان پاشش رنگ پودری، ESTA OMEGA

الکترو استاتیک،رنگ پودری،دستگاه پاشش رنگ پودری دستی،دستگاه پاشش رنگ پودری اتوماتیک،کوره پخت رنگ،کابین رنگ الکترو استاتیک،پکیج کابین رنگ،دستگاه رنگپاش دستی،دستگاه رنگپاش اتوماتیک،کانوایر
 
گان پاشش
دستگاه رنگپاش استا امگا

گان پاشش رنگ پودری 

گان آزمایشگاهی 
استا امگا