بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت سال 1400

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت سال 1400 

زمان: 18 الی 21 مهرماه 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شرکت پاشکار صنعت ESTA OMEGA با شرکت در نمایشگاه صنعت،آخرین دستاورد های خود در صنعت رنگ را در معرض دید بازدید کنندگان قرار می دهد.