رنگ شیر آلات بهداشتی،رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا

شرکت پاشکار صنعت موفق به ساخت تجهیزات رنگ مخصوص شیر آلات بهداشتی گردیدکه در این میان می توان 
از تجهیز کارخانجات راسا،شودر،صنوبر،ونزیا،کلارپویا،آداک نام برد