بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت سال 1401

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران سال 1401 

زمان: 9 الی 12 مهرماه 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شرکت پاشکار صنعت ESTA OMEGA با شرکت در نمایشگاه صنعت،آخرین دستاورد های خود در صنعت رنگ را در معرض دید بازدید کنندگان قرار می دهد.