استا امگا

شرکت پاشکارصنعت به عنوان صاحب برند استا امگا در ایران بوده و تنها مرجع قانونی در خصوص فعالیت برند استا امگا می باشد لذا هرگونه سواستفاده از این برند پیگرد قانونی داشته و شرکت 

پاشکار صنعت در خصوص خدمات پس از فروش دستگاههای خریداری شده بصورت تقلبی و قاچاق هیچگونه مسئولیتی ندارد