هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران

شرکت پاشکار صنعت در هجدهمین دوره نمایشگاه صنعت تهران حضور یافت و آخرین دستاوردهای خود در صنعت رنگ را در معرض بازدیدکنندگان قرارداد.