اخذ گواهی نامه سیستم یکپارچه مدیریت IMS(INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM) از موسسه ITCCانگلستان

شرکت پاشکار صنعت برای اولین بار در صنعت رنگ پودری موفق به اخذ گواهی نامه سیستم یکپارچه مدیریت IMS(INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM) از موسسه ITCCانگلستان گردید.

شرکت پاشکار صنعت برای اولین بار در صنعت رنگ پودری موفق به اخذ گواهی نامه سیستم یکپارچه مدیریت IMS(INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM) از موسسه ITCCانگلستان گردید.

شایان ذکر است گواهینامه IMS در بر گیرنده ی سه ایزو می باشد که معمولا شرکت ها موفق به اخذ یکی از این موارد می شوند و شامل:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

است که در بر گیرند ه ی استانداردهای مدیریت محیط زیست و ایمنی می باشند.