لعاب الکترواستاتیک،استا امگا،رنگ پودری

شرکت پاشکار صنعت موفق به ساخت تجهیزات لعاب الکترو استاتیک در ایران گردید