کوره ایجینگ

کوره ایجینگ

استا امگا

عملیات حرارتی و یا به عبارتی دیگر ایجینگ آلیاژها جهت افزایش استحکام و مقاومت سطوح انجام می شود.