کانوایر مونوریل

سیستم بازیافت رنگ،مونوسایکلون،سایکلون،فیلتر کاتریجی،کوره پخت رنگ،کابین رنگ،کابین آبشار رنگ پودری،گان پاشش پودری،کانوایر هوایی،کانوایر مونوریل،استا امگا،الکترو استاتیک

کانوایر مونوریل،کانوایر هوایی

الکترو استاتیک

استا امگا