گان پاشش،گان پاشش رنگ پودری،الکترواستاتیک ESTA OMEGA

استا امگا،الکترو استاتیک،کوره رنگ،کابین رنگ،گان پاشش پودری،کوره باکسی،کوره کمدی،کوره کمل،کوره تونلی،خط رنگ پودری،کانوایر،دستگاه پاشش رنگ الکترو استاتیک دستی و اتوماتیک

گان پاشش،گان پاشش رنگ پودری،گان رنگپاش

الکترو استاتیک

استا امگا