کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک

الکترو استاتیک،رنگ پودری،دستگاه پاشش رنگ پودری،دستگاه پاشش رنگ اتوماتیک،مونوسایکلون،سیستم بازیافت رنگ،کوره کمدی،کوره پخت رنگ،ربات پاشش رنگ پودری،کانوایر،سایکلون،گان رنگپاش

 

کابین رنگ،کابین رنگ پودری

الکترو استاتیک

استا امگا