دستگاه پاشش رنگ دستی،دستگاه رنگپاش پودری،دستگاه رنگپاش دستی،الکترواستاتیک،استا امگا

الکترو استاتیک،استا امگا،رنگ پودری،کوره باکسی،کوره کمل،کوره تونلی،کوره پخت رنگ،کوره رنگ،کابین پاشش رنگ،آبشار رنگ،ربات رنگپاش،دستگاه رنگپاش دستی،دستگاه رنگپاش اتوماتیک

دستگاه پاشش رنگ پودری،دستگاه رنگپاش الکترو استاتیک،دستگاه رنگپاش دستی

الکترو استاتیک 

استا امگا