کوره هموژنیزه

کوره هموژنیزه

استا امگا

مهمترین کار این کوره ها گردش هوای داغ تا حدود 600 درجه  توسط فن در اطراف ( بيلت ، پروفیل ها و ... ) می باشد.