رنگ پودری،انواع پوشش های پودری،الکترواستاتیک،استا امگاESTA OMEGA

انواع پوشش های پودری: بطور کلی پوشش های پودری گرماسخت را بر اساس نوع رزین می توان به گروه های زیر تقسیم نمود: 1-اپوکسی:که متشکل از رزین های اپوکسی است که به وسیله رزین های فنلی پخت می شود 2-پلی استر-پلی اپوکسی:از رزین های پلی استر و یک سخت کننده پلی اپوکسی مثل (TGCI) ساخته می شود. 3-هیبرید:از رزین های اپوکسی و پلی استر با نسبت های مختلف تهیه می شود و هر رزین برای دیگری نقش سخت کننده را دارد. 4-پلی اورتان:از نوع خاصی از رزین های پلی استر یا اکرلیک که با ایزوسیانات سخت می شود تهیه می گردد. 5-اکرلیک: متشکل از رزین اکرلیک به همراه سخت کننده پلی ایزوسیانات و یا پلی کربوکسیلیک اسید می باشد .