آبشار رنگ مایع

آبشار رنگ مایع

 
کابین آبشار رنگ به شکل یک اتاقک می باشد در برخی از جای آن آبشار وجود دارد که غیار رنگ مایع توسط مکنده ها به داخل آبشار کشیده می شود و در انجا رنگ از هوا جدا شده و در مخزن آبشار ته نشین می شود. و رنگ هم از کابین خارج نمی شود و محیط کار برای اپراتور عاری از هرگونه آلودگی می شود.
  رنگ مایع بدلیل قطر کمتر به شکل ذرات معلق در هوا هستند و در صورت عدم کنترل می توانند در محیط پخش شوند.بههمین دلیل دستگاههایی مثل آبشار رنگ و فیلتر های مخصوص در سیستم ها تعبیه می شوند تا از خروج رنگ از کابین جلوگیری کنند.آبشار رنگ با روان کردن آب بر روی رنگ موجب خروج رنگ میشود ولی با وجود مکنده هایی که در زیر آبشار آب وجود دارد با مکش هوا از درون کابین خروج ذرات رنگ را غیر ممکن می سازد.
در آخر قطره گیر های مخصوص ذرات آب و هوا را از یکدیگر جدا می سازند.
 
ابعاد آبشار رنگ بر مینای نیاز و ابعاد قطعات مورد نظر مشتری ساخته می شود که اغلب از جنس گالوانیزه و استیل می باشد.
 
استا امگا
کابین رنگ
کوره رنگ
کوره پخت رنگ