کابین رنگ الکترو استاتیک

کابین پاشش رنگ الکترو استاتیک دستی

کابین رنگ دستگاه هایی جهت پاشش رنگ های مختلف بر انواع قطعات فلزی می باشند. چون در این سیستم ها جهت پاشش از رنگپاش های دستی استفاده می شوند بنابراین نیاز به وجود

نفراتی (اپراتور) جهت پاشیدن رنگ با استفاده از تفنگ های رنگپاش(گان) وجود دارد. این نوع کابین جهت سیستم های خط رنگ دستی با تعداد تیراژ پایین و سرعت کم مناسب می باشند.

در کابین پاشش پودری دستی جابجایی به آسانی صورت می گیرد و انتقال پودر به سیستم بازیافت به حداقل میرسد. کابین پاشش دستی دارای دریچه های پاشش از یک یا دو طرف و کف 

شیبدار و یک خروجی به ازائ هر سایکلون می باشد.به راحتی و سریع تمیز می شود جهت تعویض رنگ و قابلیت نصب درب های لولایی و کشویی را دارد و برای ساخت آن از ورق های

مصرفی روغنی با پوشش رنگ پودری استفاده می شود.