بازرسي و كنترل كيفيت رنگ و سندبلاست

گسترش و ايجاد روز افزون تأسيسات فلزي از يك سو تأمين خواسته هاي سرمايه گذاران و
افزايش طول عمر سازه هاي فلزي از سوي ديگر موجب پيشرفت تكنيكهاي رنگ آميزي گرديده به طوري
كه اين شاخه تخصصي به چندين شاخه تقسيم مي شود كه احاطه و اشراف كامل به تمامي جزئيات و
روشهاي مختلف بطور كامل براي ناظرين و بازرسان پس از مدتها مطالعه و تجربه عملي نيز حاصل نشو د.
ولي هدف كليه روشهاي فوق بر پايه و اصول مشخصي استوار است كه شناخت و رعايت اصول فوق در
دست يابي به روش مطلوب نقش تعيين كننده خواهد داشت .
مقاله حاضر به منظور آشنايي با روشهاي صحيح انجام اين كار با توجه به تجربيات بدست آمده
در اين زمينه نگاشته شده و اميد است بتواند اندكي به انجام هر چه بهتر اجرا شدن و بالا بردن كيفيت
عمليات فوق جهت افزايش طول عمر و كارآيي ساز ههاي فلزي كمك مؤثري داشته باشد.
١- آماده سازي سطح براي رنگ آميزي
تميز كردن سطح از زنگ زدگي و آلودگيهاي ديگر نظير گريس ، روغن و گرد و خاك قبل از رنگ آميزي
بسيار مهم است . اگر از بهترين رنگ استفاده شود و به بهترين روش اجرا شود ولي آماده سازي سطح خوب
نباشد رنگ در مدت كوتاهي از بين مي رود . بنابراين آماده سازي براي يك بازرس و براي كارفرما از اهميت
زيادي برخوردار است . مهمترين روشهاي آماده سازي عبارتند از :
انواع روشهاي آماده سازي -
(HAND CLEANING) تميز كردن با دست
(WATER BLAST CLEANING) آماده سازي سطح به روش پاشيدن آب با فشار
(SAND BLAST) آماده سازي سطح به روش پاشيدن ماسه با هواي فشرده
(SHOT BLAST) آماده سازي سطح به روش شات بلاست
اكنون  روش آماده سازي سطح به روش پاشيدن ماسه با هواي فشرده كه بهترين و سريعترين روش براي
آماده كردن سطح براي رنگ آميزي  ميباشد مفصلا بررسي مينمائيم .
سندبلاست به دو دليل مهم صورت ميگيرد :
الف – از بين بردن كليه آلودگيهاي سطح
ب – زبر كردن سطح براي بهبود چسبند گي پرايمر هر قدر اندازه ماسه ها استانداردتر و فشارهوا بالاي ٧ بار
باشد سطح سندبلاست شده زبرتر و چسبندگي ايده آل تر خواهد بود . در اين روش دستگاه توليد هواي
فشرده (كمپرسور) هوا را با شيلنگ به ديگ سندبلاست ميرساند . از ديگ سندبلاست ماسه به صورت كنترل
شده در مسير هواي فشرده قرار مي گيرد و از نازل خروجي با فشار خارج ميشود . چنانچه نازل خروجي را به
طرف سطح فلزي گرفته شود باعث تميز شدن و زبر شدن سطح مي شود . قبل از شروع سندبلاست سطح
فلز بايد بازرسي شده و آلودگيهاي روغني با تينر تميز شود.
مواردي كه در سندبلاست بايد مد نظر قرار گيرند :
الف : هواي فشرده بايد كاملا خشك و عاري از روغن باشد . چنانچه هواي فشرده مرطوب و حاوي روغن
باشد باعث زنگ زدن مجدد سطح شده و روغن آن سبب كاهش چسبندگي پرايمرم يشود.
٠ الي ٣ ميليمتر باشند . ريزتر از اين حد كارآيي ندارد درشتر از آن سبب / ب : اندازه ماسه ها بايد بين ٣
گرفتن نازل خروجي مي شود و همچنين روي سطح فلز شكسته و باقيمانده آهكي روي سطح مي گذارد كه
سبب كاهش چسبندگي و تاول زدگي پرايمرم يشود.
ج : سطح سندبلاست شده بايد با هواي فشرده خوب تميز و عاري از گرد و خاك شود.
ح : جهت خروجي نازل سندبلاست و سطح فلز بايد زاويه اي در حدود ٤٥ درجه باشد . اگر عمودي باشد
سبب شكستن ماسه روي سطح مي شود. اگر زاويه مايل باشد راندمان زبري سندبلاست بشدت كاهش
مي يابد.
د : حداقل زبري سطح سندبلاست شده بايد ٢٥ ميكرون باشد كه بايد بوسيله دستگاه زبري سنج اندازه گيري
شود.
 بازرسي آماده سازي سطح

الف – آماده سازي سطح بايد در هواي خشك انجام شود . اگر دماي هوا در حدود نقطه شبنم باشد . سطح
سندبلاست سريعًا زنگ ميزند.
ب – قبل از بازرسي سطح سندبلاست شده بايد با هواي فشرده گرد و خاك آن تميز شود . تمام گوشه ها و
لبه ها بايد بدقت بازرسي شود.
ج – در صورت تأييد سندبلاست سطح بايد سريعًا پرايمرآن اجرا شود.
ح – در صورتيكه سطح آماده سازي شده در معرض باران قرار گيرد مجددًا سطح بايد آماده سازي شود.
خ – اگر زبري سطح خيلي زياد باشد با يك لايه نازك پرايمراز زنگ زدگي جلوگيري نمي شود بنا براين يك
لايه ضخيم مورد نياز است .
د - آثار شكستگي ماسه روي سطح سندبلاست شده را با برس سيمي و سمباده بايد خوب تميز تا از تاول
زدگي پرايمرجلوگيري شود.
ذ – ماسه سندبلاست بايد كاملا خشك باشد.
ه – جنس ماسه ها بايد از نوع شكسته و دانه بندي شده و از نوع سيليس باشند.
و - زمان بين اتمام سند بلاست و اجراي اولين لايه رنگ يايد كمتر از ٤ ساعت باشد
ن – خصوصيات و كيفيت آماده سازي سطح را تشخيص و با ابزارآلات مخصوص آماده سازي سطح را
كنترل نمايد .
٢-رنگ آميزي
١- پوشش (رنگ) : اصو لا رنگ به مخلوطي گفته مي شود كه بتواند انتظارات ما را در مورد تزئين و -٢
رنگدانه ، (RESIN) حفاظت سطح برآورده كند . عمومًا پوشش عالي از اختلاط موادي بنام رزين
بدست مي آيد.پايه اصلي (ADDITIVES) و مواد افزودني (SOLVENT) حلال ، (PIGMENT)
٧
رنگ را رزين تشكيل مي دهد . رزين وظايف عمده اي را بعهده دارد . ايجاد فيلم نفوذ ناپذير روي سطح مورد
نظر از مهمترين وظايف رزين است ، از وظايف ديگر رزين چسبندگي به سطح است . سطح فلز هر چه تميز
تر باشد چسبندگي به طريق شيميايي و قطبي افزايش مي يابد و هر چه سطح فولاد زبرتر باشد چسبندگي
رزين به طريق مكانيكي افزايش پيدا مي كند . يكي ديگر از وظايف ديگر رزين در رنگها مقاومت در مقابل
عوامل خورنده است .رنگدانه ها وظيفه زيبايي و نوع فام رنگ را بعهده دارند . همچنين خاصيت ضد خورندگي
.(PRIMER) رزين را افزايش ميدهند مخصوصًا در پوششهاي لايه اول
رنگ در مصارف صنعتي به سه دسته تقسيم م يشود.
(PRIMER) الف – لايه ابتدايي يا پرايمر
(INTERMEDIATE) ب – لايه مياني
(FINISH COAT) ج – لايه نهايي
(ZN) در لايه پرايمر رنگدانه هايي كه خاصيت ضد خوردگي دارند مورد استفاده قرار ميگيرد . رنگدانه روي
و رنگدانه سرب در لايه مياني . رنگدانه ها بعنوان ماده پر كننده عمل مي كنند در تشكيل لايه ضخيم فيلم
شركت كرده و بعنوان تقويت كننده از تشكيل ترك و شكستگي فيلم رنگ جلوگيري ميكند.
در لا يه نهايي رنگدانه ها بايد بشدت يكنواخت باشند تا لايه نهايي براق و غير قابل نفوذ باشد . رنگدانه هاي
مقاومت داشته و تغيير رنگ ندهند. U.V. لايه نهايي بايد در مقابل نور ماوراي بنفش خورشيد
حلالها و انواع آن:
حلالها مايعات فراري هستند كه براي حل كردن رنگ پايه (رزين) به رنگ افزوده مي شوند . اين مايعات
مي توانند نقش اصلاح و تعديل كننده رنگ را نيز داشته باشند.
مهمترين خواص حلالها عبارتند از : قدرت انحلال رزين – ميزان تبخير – نقطه جوش – اشتعال خود بخود
و سميت.
انواع حلالها :
طبقه بندي قراردادي حلالها از نظر نقطه جوش به اين ترتيب است.
الف – حلال داراي نقطه جوش پائين (سريع تبخير) نقطه جوش زير ١٠٠ درجه سانتيگراد
ب – حلال داراي نقطه جوش متوسط (متوسط تبخير) نقطه جوش ١٠٠ الي ١٥٠ درجه سانتيگراد

ج – حلال داراي نقطه جوش زياد (دير تبخير) نقطه جوش ١٥٠ الي ٢٥٠ درجه سانتگراد
د – حلالهاي ٢٥٠ درجه سانتيگراد
: مواد اضافه شونده به رنگ
يك رنگ متشكل از رزين ، رنگدانه ، حلال و غلظت دهنده مي باشد . در اغلب رنگها مواد اوليه فوق براي
بوجود آوردن يك پوشش دهنده نهايي كافي نيست . مواد فوق جزء مواد اصلي رنگ به شمار مي روند و
بحث اضافه شونده ها موادي غير از مواد اصلي ميباشد .
اضافه شونده ها بعنوان ابزار اساسي براي اصلاح و بهبود پوشش ها استفاده مي شوند . مهمترين اضافه
شونده ها عبارتند از :
١- خشك كنها : اين مواد سرعت پليمريزاسيون را افزايش م يدهند.
٢- ضد پوسته ( در داخل حلب رنگ ) كه معروفترين ضد پوسته فنلها هستند.
٣- مواد ضد رسوب
٤- مواد همتراز كننده سطح فيلم رنگ : اگر رنگ فاقد خاصيت همتراز شدن باشد . اثرات قلم مو روي سطح
فيلم باقي مي ماند . نرم كنند ههايي كه از مهمترين مواد اضافه شونده هستند.
٥- مواد بازدارنده خوردگي :
الف – حفاظت كاتدي : با ايجاد پتانسيل منفي كافي در فولاد از جدا شدن يونهاي مثبت آهن از فولاد و در
و منيزيم (ZN) نتيجه از خوردگي آن جلوگيري مي شود پتانسيل منفي را با استفاده از فلزاتي مانند روي
استفاده مي كنند. (DC) و يا از طريق برق منفي مستقيم (MG)
ب – افزودن موادي كه بتواند از حركت يون هاي آهن به داخل الكتروليت پيل تشكيل شده جلوگيري كند با
استفاده از پودر روي مي توان رنگهايي ساخت كه قادرند فولاد را به طريق كاتدي از خوردگي حفظ نمايند .
.(ZINC RICH EPOXY) پودر روي به همراه رزينهاي آلي
٦- مواد مقاوم كننده فيلم رنگ در مقابل رطوبت
٧- مواد نرم كننده : مواد نرم كننده موادي هستند كه بمنظور انعطاف دادن به فيلم رنگ بكار گرفته
مي شوند.
 شرايط نگهداري رنگها و حلالها
به مصرف كننده ارائه م يدهد كه در اين USERS MANUAL سازنده رنگ اسنادي را تحت عنوان
اسناد تمام راهنماييها و خصوصيات رنگ از جمله شرايط و مدت زمان نگهداري رنگ را توضيح داده است .
شرايط مخلوط كردن رنگ
در خصوص چگونگي مخلوط كردن و نوع حلال و مقدار USERS MANUAL ١- دستورات سازنده
آن بايد بدقت رعايت شود.
٢-رنگهاي چند جزئي حتمًا بايد با ميكسر مخلوط شوند .
و رزين سيليكات اتيل پودر روي بايد در چندين نوبت در حالي كه (ZN) ٣-براي مخلوط كردن پو در روي
رزين در حال بهم زدن است اضافه شود.
٤- شيلنگ دستگاه رنگ پاش براي اعمال پرايمر زينگ سيليكات . نبايد زياد بلند باشد تا سبب رسوب
پرايمر در آن نشود.
٥- در صورت ناپايداري هوا و احتمال بارندگي و باد و طوفان از مخلوط كردن رنگ بايد خودداري كرد.
٦-كليه ابزارآلات مخلوط كردن رنگ پس از انجام كار بايد با تينر شسته و خشك شوند.
٦- شرايط و دماي هوا در حين اجراي رنگ -٢
الف – در هواي بسيار سرد (كمتر از ٣ درجه سانتيگراد ) احتمال دارد يك لايه يخ نازك روي سطح تشكيل
شده باشد. بنابراين رنگ آميزي در هواي سرد ممنوع است .
ب – در هواي بسيار مرطوب (رطوبت نسبي بالاي ٨٥ % ) و در هنگام بارندگي رنگ آميزي ممنوع است .
ج – در هنگام باد و طوفان رنگ آميزي بايد متوقف شود.
د – در حين اجراي رنگ حداكثر دماي سطح رنگ شونده ٦٠ درجه و ح داكثر دماي محيط بايد ٥٠ درجه
سانتيگراد باشد.
: تأثير شرايط جوي در كيفيت اجراي رنگ 
چنانچه در هواي طوفاني رنگ اجرا شود موارد ذيل اتفاق ميافتدالف – سطوح رنگ كه هنوز خشك نشده به گرد و خاك آلوده ميشود.
ب – گرد و خاك روي سطوحي كه در حال رنگ آميزي است نشسته و باعث عدم چسبندگي لايه رنگ
مي شود.
ج – گرد و خاك در ظرف رنگ وارد شده و سبب گرفتگي نازل رنگپاش می گردد.
٢- رنگ آميزي در هواي باراني روي لايه قبلي چسبندگي نداشته و از سطح جدا ميشود
:روشهاي رنگ آميزي
١- رنگ آميزي با قلم مو
٢- رنگ آميزي با غلطك دستي
٣- رنگ آميزي به روش غوطه وري
٤- رنگ آميزي با دستگاه رنگپاش (پيستوله)
(AIR LESS) ٥- رنگ آميزي به روش پاششي بدون هوا
در اين روش به هيچ وجه هوا از ميان دستگاه رنگ پاش عبور نمي كند اما از نيروي هوا در پمپ رنگ پاش
مي باشد ( اين PSI رنگ در نازل دستگاه اير لس در حدود ١٢٠٠ تا ٣٠٠٠ EL استفاده مي شود . فشار
مقدار بستگي به نوع و غلظت رنگ دارد) .
اين روش با سرعت زياد و همچنين براي اجراي رنگهاي با فيلم ضخيم كاربرد وسيع دارد . هر چقدر فيلم
رنگ ضخيم تر باشد . تبخير حلال به كندي صورت گرفته و رنگ دير تر خشك ميشود.
مزيتهايي كه رنگ پاشي با اير لس در بردارد عبارتند از :
الف – كاهش ضايعات رنگ هنگام رنگپاشي
ب – سرعت زياد رنگ آميزي
ج – امكان اجراي پوششهاي با فيلم ضخيم
رنگ آميزي به طريق الكترواستاتيك : اساس اين روش بر اين حقيقت استوار است كه اگر قطرات ريز
رنگ كه داراي بار الكترواستاتيك منفي باشد در مجاورت شيئي كه داراي بار مثبت است قرار گيرند قطرات
ريز رنگ جذب سطح خارجي شيئي مثبت شده و پوشش يكدست و يكنواختي بر روي آن بوجود م يآورند.
روش حمل و نقل قطعات رنگ شده: زمان خشك شدن فيلم رنگ را سازنده تعيين ميكند.
٢- براي جابجايي ، بارگيري و تخل يه قطعات رنگ شده بايد از سيم بكسلهاي بافته شده غير آلي استفاده
شود .
٣- قطعات رنگ شده را در هر شرايطي بايد روي قطعات چوبي گذاشته شود.
: لكه گيري و تعميرات رنگ
براي جلوگيري از دوباره كاري و تعميرات رنگ ، كليه كارهاي مكانيكي از قبيل جوشكاري سنگ زني و
غيره بايد قبل از سندبلاست و رنگ به اتمام رسيده باشد.
هرگونه آسيبي كه به رنگ رسيده باشد پس از نصب بايد تعمير شوند . مراحل تعميرات رنگ عبارت است از :
الف – ابتدا نقاط آسيب ديده اگر در اندازه هاي كوچك باشند . سطح آن با ابزار دستي از قبيل سمباده ،
كاردك ، برس سيمي و برس برقي آماده سازي ميشود.
ب – پس از اتمام آماده سازي سطح و تأييد بازرس سريعًا يك لايه پرايمر روي آن اعمال م يشود.
ج – لايه ی بعدي رنگ طبق دستورالعمل پروژه و سازنده رنگ پس از خشك شدن لايه قبلي اعمال
مي گردد.
 معايب رنگ و طرز اصلاح آن :
معمو لا وقتي كه در رنگ مورد استفاده عيبي مشاهده شود نبايد بلافاصله خود رنگ را محكوم كنيم در
صورتيكه عواملي ديگري نيز ميتواند وجود داشته باشد كه بعضي از آنها عبارتند از :
الف – آماده نبودن سطح كار قبل از اجراي رنگ
ب – بكار بردن تكنيكهاي ضعيف بار روشهاي كاربردي نامناسب در اجرا
ج – مناسب نبودن ضخامت فيلم رنگ ،خيلي كم يا خيلي زياد               د – نامناسب بودن رنگ براي شرايط مورد نظر
ه – اجراي رنگ در دما و رطوبت نامناسب
مهمترين عيوب رنگ عبارتند از
١- عدم چسبندگي : ضعيف بودن چسبندگي بين لايه هاي رنگ كه باعث پوسته اي شدن رنگ مي گردد.،را
مي توان مربوط به عوامل زير دانست.
الف – لايه زيرين زياد براق باشد.
ب – لايه زيرين خشك و شكننده شده باشد.
ج – مرطوب بودن سطح در هنگام اجراي رنگ يا بالا بودن رطوبت هوا در حين اجرا
ح- آلودگي سطح به وسيله روغن ، گريس و يا مواد زائدي كه قبل از رنگ آميزي از سطح پاك نشده اند .
د – استفاده از رزينهاي ناسازگار در مجاورت يكديگر

 ايجاد حباب در فيلم رنگ :                                                          رنگهايي كه براي ايجاد فيلم با ضخامت بالا توليد شده اند . چنانچه اجزاء
رنگ با سرعت زياد مخلوط شوند حبابهايي در داخل محلول رنگ محبوس شده و همچنين اجراي رنگ
روي سطوح خيس ، ايجاد حباب ميكند .
٣- باقي ماندن آثار قلم مو : اين عيب به رواني و سياليت ضعيف رنگ مربوط ميشود .
٤- مشكلات زمان خشك شدن : دير خشك شدن رنگ ميتواند به عوامل زير بستگي داشته باشد:
الف – در شرايط سرد يا مرطوب بودن هوا
ب – روغن يا گريس موجود روي سطح آلوده باعث دير تر خشك شدن رنگ ميشود.
ج – در صورتيكه فيلم رنگ بيش از حد ضخيم باشد.
د – حلال و خشك كن نامناسب در ساخت رنگ استفاده شده است.
٥- شكنندگي فيلم رنگ : عمده ترين دليل ، فقدان (از بين رفتن) نرم كننده بوسيله تبخير
٦- سينه دادن (شره) ، حركت رو به پائين يك فيلم خشك نشده رنگ روي يك سطح عمودي را شره
كردن مي گويند كه ممكن است به دلايل زير اتفاق بيفتد .
الف – ضخامت رنگ خيلي زياد باشد.
ب – در صورتيكه فيلم رنگ خيلي آهسته سخت شود.
ج – رنگ بيش از حد رقيق شده باشد.
د -رنگ در هواي سرد اجرا شده باشد. تبخير حلال به تاخیر می افتد. بازرسي و كنترل كيفيت باید طبق شرايط زير باشد :
الف – بازرس بايد ملزومات قبل از سندبلاست از قبيل سنگ زني جوشها و لبه هاي تيز برداشتن آلودگيهاي
گريس و غيره از سطح را كنترل نمايد .
ب – خصوصيات و كيفيت آماده سازي سطح را تشخيص و با ابزار آلات مخصوص ، آماده سازي سطح و
رنگ آميزي را كنترل نمايد .
ج – تكنيكهاي اجراي رنگ و خصوصيات انواع رنگ ها را كنترل نمايد .

 اگر كيفيت آماده سازي سطح مطلوب باشد . دماي سطح بالاتر از ٦٠ درجه سانتيگراد نبوده شرايط جوي
مساعد باشد . بازرس دستور مخلوط كردن رنگ را ميدهد.
٣- تاريخ مصرف رنگ را كنترل نمايد .
٤- حلبهاي رنگ پس از باز شدن بايد بازرسي شوند تا از كيفيت مناسب آنها اطمينان حاصل شود.
٥- رنگ پس از مخلوط شدن حتمًا بايد فيلتر شده و به مخزن دستگاه رنگپاش وارد گردد.
٦- رنگ آميزي بايد توسط افراد ما هر و با تجربه انجام شود . مهارت و قابليت كار آنها قبلا بايد توسط
بازرس رنگ امتحان شده باشند.
٧- هواي فشرده مورد استفاده در رنگ آميزي بايد كاملا خشك و عاري از روغن باشد.
٨- در حين اجراي هر لايه رنگ ضخامت سنجي رنگ تر (خيس) بايد انجام گردد ، زيرا پس از خشك
شدن لايه رنگ ، يك ضخامت غير عادي (خيلي كم يا خيلي زياد) حاصل نشود.
٩- پس از اجراي هر لايه رنگ ، آزمايش ضخامت سنجي خشك رنگ و چسبندگي بايد صورت گيرد . پس
از خشك شدن و تأييد هر لايه رنگ ، لايه بعدي قابل اجرا ميباشد.
١٠ - پس از اجراي لايه نهايي ضخامت سنجي رنگ خشك صورت گرفته و نواقص احتمالي بر طرف گردد.
١١ - هزينه تعميرات و دوباره كاريهاي احتمالي بعهده پيمانكار ميباشد.
١٢ - بازرسيها بايد در نور كافي صورت گيرد.
١٣ - بازرسي گوشه ها – لبه هاي ورودي جوشها با دقت بيشتري بايد انجام شود
١٤ - .بازرس رنگ بايد از حمل و جابجايي قطعات خشك نشده ، اكيدًا جلوگيري نمايد.
١٥ - بازرس رنگ بايد جابجايي و حمل قطعات رنگ شده را تحت كنترل خود داشته باشد و درباره شرايط
حمل توضيحات لازم را ارائه نمايد.
 گزارش بازرس رنگ
در گزارش بازرس رنگ حداقل موارد زير بايد ذكر گردد :
كارفرما – بازرس – پيمانكار – سيستم رنگ – سازنده ر نگ – ضخامت پرايمر – ضخامت كل لايه خشك
رنگ – دماي محيط – رطوبت نسبي هوا – چسبندگي – روش اجراي رنگ – روش آماده سازي سطح –
ميزان زبري سطح – بازرسي و كنترل كيفيت رنگ و سندبلاست.
١٤
٤- نكات ايمني و بهداشت در كارگاه
الف – براي اجراي رنگ و بازرسي رنگ در كارگاه بايد داربست فلزي كافي نصب شده باشد .
ب – كارگران نقاش بايد ابزار محافظت شخصي (ماسك ، كلاه و دستكش و غيره ) در اختيار داشته و ملزم
به استفاده از آنها باشند.
ج – تبخير تينر همراه رنگ ، باعث خواب آلودگي و سقوط افراد ميشود.
د – روشن كردن آتش و جوشكاري در محل اجراي رنگ ممنوع است.
ه – حلبهاي خالي شده رنگ و حلال جمع آوري و به محل زباله ها منتقل شوند.
: نتيجه گيري و پيشنهاد
سازه هاي فلزي در هر محلي كه استفاده شوند براي طول عمر مشخصي طراحي مي شوند . براي
حصول اطمينان از كارايي آنها در اين زمان پارامترها ي مختلفي بايد رعايت شود كه يكي از مهمترين اين
پارامترها پوششهاي مي باشد . در باره پوششهاي حفاظتي با توجه به گستردگي مطالب متاسفانه به دليل
محدوديتهاي زماني فرصت كافي براي تشريح مطلوب مسايل مربوط به اين تخصص در دوره هاي آموزشي
دانشكده هاي وجود ندارد . لذا پيشنهاد مي گردد باتوجه به اهميت موضوع پرسنلي كه بخشي از كار آنها
مربوط به اين فعاليت ميشود توسط متخصصين اين رشته تحت آموزش قرار گيرند تا كمك مؤثري جهت هر
چه بهتر انجام اين عمليات باشند.
منابع ماخذ :
1- Steel structure painting counsil (sspc)
٢- راهنماي جوش و اتصالات جوش (دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان)