کوره رنگ پودری،کوره پخت رنگ،الکترو استاتیک،استا امگا

کوره پخت رنگ
کوره باکسی،کوره کمدی
 
کوره ها در خطوط اعمال رنگ با دو هدف مورد استفاده قرار میگیرند:خشک کردن قطعات پس از شستشو و پخت رنگ پس از رنگ آمیزی.
پس از پاشش رنگ پودری یا مایع قطعات به منظور ذوب و پخت رنگ وارد کوره پخت رنگ می شوند.از آنجایی که انواع رنگ دماهای خاصی برای سیال شدن دارد،لازم است که میزان دما به طور پیوسته کنترل شود.رنگ های پودری به دمای معینی نیاز دارند.پودر ها از یک طرف به سطح قطعه و از طرف دیگر به ذرات مجاور خود می چسبند و برای رسیدن به سطح یکنواخت باید گرما نیز به صورت یکنواخت باشد.درنتیجه برای رسیدن به شرایط و محصول ایده ال باید گردش به هوا به طور پیوسته تحت کنترل باشد.کوره ها در ابعاد و اشکال مختلف نسبت به حجم و تیراژ قطعه طراحی می شوند.کوره های پخت رنگ به صورت باکسی و تونلی ساخته می شوند.
 
استا امگا
کابین رنگ،کوره رنگ،کوره پخت رنگ
قطعات یدکی رنگپاش