کابین اتوماتیک رنگ آمیزی

کابین اتوماتیک رنگ آمیزی

کابین اتوماتیک رنگ آمیزی فیلتر اتومبیل،

قطعات آماده شده جهت رنگ آمیزی به کابین پاشش رنگ پودری به صورت اتوماتیک به وسیله کانوایرانتقال می یابد.

در کابین پاشش رنگ پودری فضای مناسب جهت پاشش رنگ بر روی قطعه و یا گردش درنظر گرفته می شود.

کابین پاشش دارای دهنه های ورودی و خروجی ،دهنه ی پاشش رنگ به صورت اتوماتیک،سیستم روشنایی و دارای

لوله های اتصال به مونوسایکلون جهت بازیافت رنگ می باشد.طراحی و ساخت کابین پاشش کاملا بر اساس شکل و

ابعاد و نوع پاشش اتوماتیک و شرایط لازم جهت بازیافت رنگ پودری انجام می گیرد.

استا امگا

الکترو استاتیک

کوره رنگ الکترو استاتیک

کابین رنگ الکترو استاتیک